Innoseal gaat naar de IbakTech 2024!
Kom ons bezoeken van 24 tot 27 April in Istanbul. Sluit de deal en beleef de innovatie op onze stand.

Algemene voorwaarden

Negozio

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Innoseal Europe B.V.
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van Innoseal Europe B.V. bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Overmacht
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18 – Overdracht van rechten en verplichting
Artikel 19 – Nederlandse tekst bindend
Artikel 20 – Geschillen/ toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Dag: kalenderdag;
4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Innoseal Europe B.V. en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Prijs: prijzen van producten zijn exclusief: transportkosten, in- en export, verzekeringen, printkosten en BTW.
9. Innoseal Europe B.V.: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Innoseal Europe B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
11. Website: De website met het adres www.innoseal.shop, of een andere website van Innoseal Europe B.V.
12. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
13. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Innoseal Europe B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Artikel 2 – Identiteit van Innoseal Europe B.V.
Innoseal Europe B.V.
Adres Vestiging:
Hectorstraat 15
5047RE, Tilburg
Nederland

Telefoonnummer: +31854892270 Maandag-Vrijdag 9:00-17:00
E-mailadres: sales@tapemotions.com
KvK-nummer: 24182019
Btw-identificatienummer: NL0095.32.456.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Innoseal Europe B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Innoseal Europe B.V. en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Innoseal Europe B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Innoseal Europe B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Innoseal Europe B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Innoseal Europe B.V. niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Innoseal Europe B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Innoseal Europe B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Innoseal Europe B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Innoseal Europe B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Innoseal Europe B.V. kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Innoseal Europe B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Innoseal Europe B.V. zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Innoseal Europe B.V. waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
f. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Innoseal Europe B.V. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Innoseal Europe B.V. mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Innoseal Europe B.V. hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Innoseal Europe B.V.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Innoseal Europe B.V. Dit hoeft niet als Innoseal Europe B.V. heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Innoseal Europe B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. (zie bijlage 2)
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Innoseal Europe B.V. niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Innoseal Europe B.V. aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Innoseal Europe B.V. een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Innoseal Europe B.V. is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. Innoseal Europe B.V. de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. Innoseal Europe B.V. heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Artikel 9 – Verplichtingen van Innoseal Europe B.V. bij herroeping
1. Als Innoseal Europe B.V. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Innoseal Europe B.V. vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Innoseal Europe B.V. in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Innoseal Europe B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Innoseal Europe B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Innoseal Europe B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Innoseal Europe B.V. kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Innoseal Europe B.V. dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Innoseal Europe B.V. de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Innoseal Europe B.V. dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Innoseal Europe B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Innoseal Europe B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Innoseal Europe B.V., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Innoseal Europe B.V. kan doen gelden indien Innoseal Europe B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Innoseal Europe B.V., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4. Wij definiëren Levenslange Fabrieksgarantie als de periode van gebruik door de oorspronkelijke koper die het product voor eigen gebruik heeft gekocht. Deze garantie geldt dus alleen voor de oorspronkelijke koper of eigenaar die het product heeft aangeschaft. Verder geldt dat deze garantie niet overdraagbaar is. De volgende producten komen in aanmerking voor de levenslange fabrieksgarantie; Standaard Sealer (Art. 2001), Standaard Sealer Clear Front (Art. 2002), L-Sealer (Art 2011) , Inno-RE-Sealer (Art. 2004). Voor de volledige garantievoorwaarden, zie bijlage 3.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. Innoseal Europe B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Innoseal Europe B.V. kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Innoseal Europe B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder extra kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Innoseal Europe B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Innoseal Europe B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Innoseal Europe B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stichting Innoseal Europe B.V., haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
3. Stichting Innoseal Europe B.V. heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Stichting Innoseal Europe B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Stichting Innoseal Europe B.V. heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 6 weken duurt, dan is zowel de aanvrager, het lid of de partner als Stichting Innoseal Europe B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
5. Stichting Innoseal Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor situaties van overmacht zoals stakingen bij de postdienst of telefoondienst, internetprovider of stroomuitval.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Innoseal Europe B.V. te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Innoseal Europe B.V. is gewezen op de te late betaling en Innoseal Europe B.V. de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Innoseal Europe B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
• De berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
• (indien de opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw; (afhankelijk van de opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen)
• (indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00;
Hoofdsom Percentage ten hoogste Minimale vergoeding incassokosten Maximale vergoeding incassokosten (cummulatief)

Over de eerste €2.500,- 15% €40,- €375,-
Over de volgende 2.500,- 10% €625,-
Over de volgende to 5.000,- 5% €875,-
Over de volgende 190.000,- 1% €2.995,-
Over de meerdere €200.000,- 0,5% €6.775,-

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. Innoseal Europe B.V. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Innoseal Europe B.V..
3. Bij Innoseal Europe B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Innoseal Europe B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient Innoseal Europe B.V. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
1. Na levering blijft de Innoseal Europe B.V. (Leverancier) eigenaar van alle geleverde zaken zolang de consument iets verschuldigd is, tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten.
2. Het is de consument verboden de geleverde zaken waarvan zij geen eigenaar is over te dragen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden, te verhuren of in gebruik af te staan, onder welke titel dan ook.
3. De consument is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Innoseal Europe B.V. te bewaren, bij gebreke waarvan de consument wordt vermoed voor Innoseal Europe B.V. deze zaken te houden.
4. Indien de consument in de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Innoseal Europe B.V. tekortschiet of Innoseal Europe B.V. goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichting zal tekortschieten is Innoseal Europe B.V. gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. Hierbij verleent consument Innoseal Europe B.V. een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht om de betreffende zaken in bezit te nemen en daartoe de ruimten waarin de betreffende zaken zich bevinden en die, die daartoe toegang verschaffen, te betreden

Artikel 18 – Overdracht van rechten en verplichting
De wederpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of op enigerlei wijze, hetzij middels een beperkt recht of anderszins, te bezwaren.

Artikel 19 – Nederlandse tekst bindend
Indien de onderhavige algemene voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn of worden opgemaakt zal in geval van enige afwijking van de Nederlandse tekst dan wel in geval van verschil van mening over de interpretatie van enig beding, de Nederlandse tekst steeds beslissend zijn.

Artikel 20 – Geschillen/ toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Neder¬lands recht.
2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde Rechter binnen het arrondissement van de Rechtbank te Breda, Nederland, onverminderd het recht van gebruiker om de wederpartij voor de volgens de gewone regelen van het recht bevoegde rechter te dagen.

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Hier vindt u het retour formulier

Bijlage 2 – Retourinstructies

1. Vul de retourreden in op uw herroepingsformulier bij de artikelen die u wilt retourneren.
2. Leg de artikelen en het retourformulier in de doos originele doos indien mogelijk. Indien niet mogelijk, verpak in een soortgelijke doos (m.b.t. stevigheid en bescherming van product).
3. Geef uw retourzending af bij een postkantoor naar keuze.
I. Let op: bewaar de track en trace code goed!
4. U hoeft verder niets te doen; zodra wij de artikelen binnen hebben, verwerken wij de retour en crediteren wij het betaalde bedrag (levering aan u en geretourneerde producten) via de gebruikte betalingswijze.

Bijlage 3 – Levenslange fabrieksgarantie
In deze voorwaarden staan een aantal basisregels voor ons als webwinkel en u als consument met betrekking tot de levenslange fabrieksgarantie op onze producten.
Basisregels
1. Wij definiëren Levenslange Fabrieksgarantie als de periode van gebruik door de oorspronkelijke koper die het product voor eigen gebruik heeft gekocht. Deze garantie geldt dus alleen voor de oorspronkelijke koper of eigenaar die het product heeft aangeschaft. Verder geldt dat deze garantie niet overdraagbaar is. De volgende producten komen in aanmerking voor de levenslange fabrieksgarantie; Standaard Sealer (Art. 2001), Standaard Sealer Clear Front (Art. 2002), L-Sealer (Art 2011) , Inno-RE-Sealer (Art. 2004)
2. Voor verbruiksartikelen, zoals die door de tijd heen aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn, of verkrijgbaar zijn in de Service Sets (Artikel 3005 & 3015), tenzij het defect te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout geldt er een beperkte garantie zoals die aangeven is bij de fabrikant.
3. Bij cosmetische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, krassen en deuken, tenzij het defect te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout; geldt er geen garantie.
4. Bij schade die veroorzaakt is door gebruik met een component of product van een derde die niet voldoet aan de productspecificaties van Innoseal Europe BV; geldt er geen garantie.
5. Bij schade die veroorzaakt is door een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, contact met bijtende middelen, brand, aardbeving of een andere externe oorzaak vervalt de garantie.
6. Bij schade die is ontstaan door het product niet te gebruiken conform de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen van Innoseal Europe BV; vervalt de garantie.
7. De garantie vervalt wanneer schade en/of defect is ontstaan door een die niet is uitgevoerd door Innoseal Europe BV of een erkende en toegewezen reparatie partner van Innoseal Europe BV, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door Innoseal Europe BV.
8. Binnen de garantietermijn heeft u recht op een passende oplossing bij defecten die binnen de garantievoorwaarden vallen. Het product wordt dan gratis gerepareerd of geruild voor een vergelijkbaar exemplaar. Indien dit niet mogelijk is kunt u het aankoopbedrag, afhankelijk van de aanschafdatum, terugvragen.
9. De koper heeft altijd een onderzoeks- en klachtplicht en is verplicht om te onderzoeken of het product mankementen heeft. De koper dient binnen 14 dagen na ontvangst van het product eventuele mankementen te hebben onderzocht en hiervan een melding te hebben gemaakt. In dat geval heeft de klant recht op retour of een andere passende oplossing bestaande uit reparatie of vervanging met een soortgelijke product.
10. Volgende verantwoordelijkheden dient de koper zich aan te houden:
a. Om in aanmerking te komen voor de levenslange fabrieksgarantie van Innoseal Europe BV, dient u zoals normaal gebruik het product te onderhouden.
b. De koper dient het product conform de gebruiksaanwijzingen van Innoseal Europe BV te gebruiken en te onderhouden.
c. Om aanspraak te kunnen maken op de fabrieksgarantie moet de klant in bezit zijn van een aankoopbewijs.