Privacy verklaring

Negozio

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die FMM Holding BV (overkoepelend orgaan van de entiteiten: De Maak Fabriek BV, Innoseal Europe BV en The Tape Factory BV) verwerkt van haar klanten, leveranciers, medewerkers en andere partijen.
De volgende privacybepalingen gelden voor alle vier entiteiten, en worden hierna gezamenlijk aangeduid als “FMM”.

1. Noodzakelijkheid gegevensverwerking persoonsgegevens
Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren en overeenkomsten met u te kunnen sluiten.

2. Welke gegevens verwerkt FMM en voor welk doel
2.1.1 In het kader van debiteuren en crediteuren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en/ of achternaam, eventueel geslacht
b) adresgegevens, eventueel postadres/ factuuradres/ afleveradres
c) zakelijk gebruikte telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s), BTW-nummer(s) en KvK-nummer(s)
d) verkoop-/ inkoop- en communicatiehistorie

2.2 FMM verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over (al dan niet gedane) (ver)koop en de eventuele communicatie daaromtrent. De door jou verkregen informatie zal niet aan derden worden verstrekt tenzij u hier expliciet hiervoor goedkeuring geeft.
b) uw naam, adresgegevens, emailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van goederen en/ of informatie over diensten en activiteiten van FMM.
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van gedane aankopen, afgenomen diensten, of credits af te wikkelen.

2.3 Uw naam en telefoonnummer en/ of emailadres wordt tot uiterlijk 7 jaar na afloop van de laatst verstuurde overeenkomst gebruikt om u te informeren over de ontwikkelingen van FMM en te vragen naar uw ervaringen en/ of wensen met betrekking tot samenwerking, verkoop, inkoop, en andere redenen tot communicatie welke door andersoortig, specifieke aanleiding opnieuw aangewakkerd zijn.

E-mail berichtgeving (opt-out):
INNOSEAL gebruikt mogelijk uw e-mailadres (en naam) om u e-mail nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over INNOSEAL te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door de nieuwsbrief te beantwoorden met de tekst “Opt-out INNOSEAL Nieuwsbrieven”.

3. Bewaartermijnen
FMM verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van debiteuren en crediteuren gedurende de duur van de klandizie bij ons, of ons klandizie bij uw firma, tot maximaal 7 jaar na het laatste verkoop/ inkoop. Aansluitend worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.
Aantoonbare interesse van (potentiële) klanten of leveranciers, welke in/ door FMM is getoond, zal worden bewaard tot maximaal 2 jaar na het laatste schriftelijke contactmoment.

Met betrekking tot het verwerken en bewaren van persoonsgegevens van medewerkers, deze worden bewaard tot maximaal 5 jaar na de laatste werkdag bij de firma.
Van mogelijke sollicitanten wie afgewezen zijn, zullen de contactgegevens meteen worden verwijderd. Indien schriftelijk afgesproken met de sollicitant, zullen CV’s maximaal 2 jaar worden bewaard.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft FMM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt FMM gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten
5.1 Via de administratie van FMM kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. FMM zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen twee weken na ontvangst, hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop FMM uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie monique@tapemotions.com.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via www.innoseal.shop bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.